Het bestuur is er zich van bewust dat u vertrouwen stelt in onze club en onze werking. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring laten we u weten:

 • Welke gegevens we van u verzamelen
 • Waarom we deze gegevens verzamelen
 • Waar deze gegevens bewaard worden
 • Hoe u deze gegevens kan raadplegen
 • Wanneer deze gegevens worden verwijderd

Deze privacyverklaring is van toepassing op de werking en de activiteiten van de vzw BBC Houtem en Basketbalclub BBC Houtem. U dient zich ervan bewust te zijn dat onze club niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website en het ondertekenen van het “Sportief en huishoudelijk reglement van de club en de vzw “ geeft u aan de privacyverklaring te accepteren.

De vzw en de club respecteren de privacy van alle leden en ze dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 1. Inzamelen en verwerken van gegevens

Wanneer u zich aanmeldt bij onze sportclub vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om u aan te sluiten bij BBC Houtem en de overkoepelende federatie Basket.Vlaanderen en om de nodige administratieve verplichtingen die dit meebrengt te kunnen vervullen.

Op het secretariaat van de club worden volgende gegevens bewaard: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoon- en/of gsm-nummer, E-mailadres. Zij mogen enkel intern verwerkt worden voor de doeleinden van de club en worden enkel geraadpleegd door de secretaris van de club. De mededeling ervan aan derden op welke wijze ook is verboden tenzij dit krachtens een wet wordt opgelegd. De club zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verrichtingen binnen de club. Zijn de gegevens hierna niet meer nodig, dan zal de secretaris ze verwijderen en vernietigen.

In het kader van sportongevallen, stages en zomerkamp kunnen bijkomende gegevens opgevraagd worden (huisarts, allergieën, medicatiegebruik, …). Wij vragen hiervoor steeds uw uitdrukkelijke toestemming. Deze gegevens worden onmiddellijk vernietigd zodra de activiteit en de administratieve afhandeling ervan voorbij is.

Geen enkel ander clublid kan deze gegevens raadplegen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de secretaris die binnen het privacybeleid beslist of de reden tot het raadplegen van de gegevens door de betrokken persoon geoorloofd is. Een andere medeweker die deze toegang tot bepaalde gegevens verkrijgt, dient zich eveneens te houden aan de verplichtingen inzake gegevensbescherming. De gegevens worden door de secretaris bewaard en zijn beveiligd met een wachtwoord zodat er zonder dat wachtwoord niet kan ingelogd worden op de gegevensdatabase.

Voor de aansluiting bij Basket.Vlaanderen worden door hen volgende gegevens opgevraagd: naam, voornaam en adres, geboorteplaats, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer, geslacht. Deze worden door Basket.Vlaanderen bewaard in een Europees datacenter: Nucleus NV

 1. Foto’s -Video

Tijdens de basketbaltrainingen en – wedstrijden nemen sommigen (leden, ouders, grootouders, derden, persfotografen, …) soms foto’s of videofilms die dan mogelijks op de website van de club, op andere websites, facebook, in de pers worden gepubliceerd. Voor de publicatie van deze foto’s dient de uitdrukkelijke toestemming van de gefotografeerde en/of gefilmde personen gevraagd te worden.

Ieder lid zal hiervoor bij aansluiting bij de club een document ter ondertekening worden voorgelegd waarbij hij/zij deze toestemming kan verlenen of weigeren. Personen die deze eventuele weigering negeren en toch foto’s, video’s publiceren zonder de toestemming van de betrokkenen, dragen zelf de volle verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen.

 1. Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

 1. Doeleinden

Tenzij we van tevoren uw toestemming hebben verkregen verzamelen of gebruiken we geen informatie voor andere doeleinden dan deze die noodzakelijk zijn voor de werking van onze vereniging en de administratieve verplichtingen die dit meebrengt

 1. Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, op welke wijze dan ook, tenzij dit krachtens een uitzonderlijke situatie noodzakelijk is of bij wet wordt opgelegd.

 1. Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op huidig beleid van de vereniging en het gebruik van onze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen binnen het clubbeleid en van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 1. Keuzes voor persoonsgegevens

U heeft bovendien het recht om uw gegevens te laten verwijderen. Wij zullen hiertoe steeds overgaan indien wij hiertoe verplicht zijn. Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Gelieve uw bezwaar uitdrukkelijk te motiveren indien dit het geval is. Daar waar de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming opnieuw in te trekken. Tenslotte heeft u ook het recht om gegevens te doen overdragen.

 1. Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met de clubsecretaris.

Kennisname en akkoord

Eenmalig bij het begin van het basketbalseizoen 2018 – 2019 en daarna bij elke nieuwe aansluiting zal elk lid een verklaring inzake de privacyverklaring dienen te ondertekenen waarin hij/zij verklaart ermee akkoord te gaan.

Deze schriftelijke verklaringen worden op het secretariaat bewaard en vernietigd wanneer een lid de club verlaat.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging 19 juni 2018