Artikel 1: Algemene bepalingen
De vereniging genaamd BBC HOUTEM (hierna: ‘de vereniging’) is opgericht op 25 juli 2005. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Zottegem, Nieuwegestraat 42.
Het sportief en huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandel van Oudenaarde zijn neergelegd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
BBC HOUTEM is de overkoepelende VZW, een sportclub zonder winstoogmerk welke voor iedereen een kader biedt om basketbal te beoefenen. De competitieresultaten zijn echter ondergeschikt aan een goede clubsfeer in het algemeen en een goede ploegsfeer in het bijzonder.
BBC HOUTEM is aangesloten bij Basketbal.Vlaanderen onder stamnummer 2462.
De club wenst zijn talrijke jeugdspelers een goede, verantwoorde basketbalopleiding te geven zodat zij kunnen doorstromen naar het seniorenteam. Kwaliteit staat daarom hoog in ons vaandel. We doen er dan ook alles aan om de begeleiding van onze jeugd te laten gebeuren door gekwalificeerde trainers met diploma. Bovendien wordt, om de consistentie van de opleidingen te verbeteren, een coördinatie-team of jeugdcoördinator aangesteld. Daarmee hopen wij de doorstroming naar de eerste ploeg verder te vrijwaren.
BBC HOUTEM wil verder de kaart trekken van de kwaliteit en stapte in het project “ Give and go “, een instrument van Basketbal.Vlaanderen om de kwaliteit van de jeugd – en clubwerking te meten en te verbeteren.

Artikel 2: Leden
De vereniging telt spelende en niet spelende leden. 
Het aantal leden is onbeperkt maar moet minstens drie zijn.
De leden kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn. In de vereniging zijn alle leden onder te brengen in één van de volgende categorieën:
De bestuursleden
Spelende leden 
Steunende leden
Ereleden
De bestuursleden dragen de verantwoordelijkheid voor het leiden van de goede gang van zaken binnen de vereniging, het financieel en administratief beleid enz. Enkel zij hebben stemrecht binnen de Algemene Vergadering en de bepalingen van de statuten zijn enkel op hen van toepassing.
De spelende leden zijn de spelers van zowel de seniorenploegen als de jeugdploegen onder stamnummer 2462. Ze hebben de verantwoordelijkheid binnen de club voor het uitdragen van de sportieve idealen en het verdedigen naar best vermogen van de kansen, naam en faam van de club en zijn sponsors.
De spelende leden zijn onder te brengen inU8 – Prémicroben
U10 – Microben
U12 – Benjamins 
U14 – Pupillen
U16 – Miniemen jongens
U16 – Miniemen meisjes
U18 – Kadetten jongens
U19 – Kadetten meisjes
U 21 - Junioren
Senioren: vanaf 21 jaar.
De steunende leden omvatten de overige leden, aangesloten bij Basketbal.Vlaanderen onder stamnummer 2462, die een bijdrage leveren tot de organisatie van dagelijkse gang van zaken bij de vereniging (tafelverantwoordelijke, cafetariahelpers, helpers bij nevenactiviteiten, …).
De ereleden zijn individuele personen die omwille van hun functie of hun verdienste als lid worden aanvaard door de Algemene Vergadering en die op voordracht van het bestuur de titel van erelid hebben verkregen. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel “erevoorzitter” is verleend. Een lijst van alle ereleden wordt door de secretaris bijgehouden en kan op eenvoudige aanvraag ter beschikking worden gesteld.
De rechten en plichten van de niet-bestuursleden zijn opgenomen in dit huishoudelijk reglement. Zij hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering.

Artikel 3: Het lidmaatschap
De inschrijving gebeurt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken inschrijvingsformulier, waarop minimum de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum,e-mail. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. Van de toelating wordt melding gedaan op de website.
Het lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Aanvullend bij het lidgeld wordt een waarborg gevraagd van 
€ 30,00 voor de wedstrijdshirt en –broek en de opwarmshirt. Eind seizoen wordt deze waarborg terugbetaald bij de inlevering van deze kledingstukken. Bij verlies van een van deze kledingstukken wordt per verloren stuk
€ 20,00 aangerekend.
Het lidgeld dient tijdig betaald te worden, uiterlijk 31 mei voorafgaand aan het komende basketbalseizoen. Spelers die hun lidgeld niet of niet tijdig hebben betaald, kunnen niet worden opgesteld op een wedstrijd en kunnen niet deelnemen aan trainingen omdat ze niet verzekerd zijn. Pas als het lidgeld betaald is, kan men trainen en spelen. Het verplichte medisch attest dient ter beschikking te zijn tegen de eerste training.
Spelers die in de loop van het seizoen pas lid van de club worden, betalen een aangepast lidgeld bepaald door het bestuur.
Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de Basketbal.Vlaanderen.
De aansluiting geschiedt voor een gans seizoen en loopt van 1 augustus tot 31 mei. Spelers kunnen in de loop van het seizoen wel beslissen te stoppen met spelen. Zij blijven echter aangesloten bij de club en kunnen pas in de mutatieperiode (maand mei) van club veranderen. Zij die beslissen definitief te stoppen met basketballen dienen dit eind seizoen mee te delen aan de clubsecretaris, zodat zij kunnen uitgeschreven worden.
De vereniging heeft het recht aanvragen tot lidmaatschap te weigeren. De beslissingsbevoegdheid ligt hiervoor bij het bestuur en is bindend voor alle betrokken partijen. De betrokken (natuurlijke) persoon wordt binnen de 14 dagen na de beslissing hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 4: Rechten en plichten van leden
Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:Bij toetreding en aanvaarding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en van het sportief en huishoudelijk reglement te ontvangen. Dit kan via raadpleging op de website. Toetreden betekent akkoord gaan met dit reglement.
Zij hebben het recht deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten georganiseerd door de eigen club, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze te onderzoeken en/of te behandelen.
Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun contactgegevens (adres, gsm, e-mail).
Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van het lidgeld.
Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de federatie.
Zij hebben de plicht jaarlijks een geneeskundig attest in te dienen bij het begin van het seizoen. Dit is een dwingende regel van Basketbal.Vlaanderen. Spelers zonder medisch attest mogen niet aan officiële wedstrijden deelnemen, anders wordt de club beboet met een forfait. Dit attest is op de eerste training in orde.
Zij hebben de plicht in de mate van het mogelijke mee te werken aan en deel te nemen aan de door de vereniging georganiseerde nevenactiviteiten ten bate van de clubwerking. 

Artikel 5: Straffen
In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
Het bestuur is bevoegd, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler of ander lid wordt gegeven door de tuchtcommissie van Basket.Vlaanderen, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

Artikel 6: Clubkleuren
Het sporttenue van de vereniging bevat 2 kleuren: ROOD - WIT.

Artikel 7: Bestuur
Het algemeen bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en maximum 10 leden, die allen meerderjarig moeten zijn.
Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen: 
de algemene leiding van zaken
de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten
het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen
benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging 
Het bestuur vergadert tenminste één maal per maand met uitzondering van de maanden juli en augustus. De datum van de volgende vergadering wordt vastgelegd op de lopende bestuursvergaderingen en opgenomen in het verslag. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur zulks wensen. Noodzakelijke info en/of belangrijke mededelingen uit de vergaderingen ten behoeve van de clubleden wordt op de website gepubliceerd
Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als ten minste drie vierde van de bestuursleden aanwezig is.

Artikel 8: Het dagelijks bestuur
1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede..
De secretaris van de vzw is niet noodzakelijk dezelfde persoon als de secretaris van de club (secretaris sportief beleid en aanspreekpunt voor Basket.Vlaanderen en andere clubs).
2. Taken van de voorzitter:
- geeft leiding aan, houdt toezicht op en werkt mee aan het gehele verenigingsleven
- is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
3. Taken van de secretaris:
- voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
- heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem vanuit de vereniging zijn toevertrouwd;
- zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen en maakt de verslagen op
- zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
- houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
4. Taken van de penningmeester:
- beheert de gelden van de vereniging
- zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
- houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven
- voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebben de ingekomen stukken te bewaren
- brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar
- zorgt i.s.m. het boedhoudkantoor voor de wettelijke na te komen verplichtingen van de vzw (BTW-aangiftes en – wetgeving, neerlegging jaarrekening, …)
5. Taken van de webmaster:
- beheert de website
- ziet erop toe dat deze beschikbaar en bereikbaar is
- beheert de structuur van de website;
- zorgt ervoor dat de inhoud van de website actueel en volledig is 
- voert de eindredactie van teksten op de website;
- beoordeelt inhoud die voor plaatsing op de website wordt aangeboden en overlegt met de voorzitter indien teksten worden aangeboden of geplaatst die niet door de beugel kunnen
- ziet erop toe dat de website en alle andere interne en externe communicatie voldoet aan de huisstijl
- onderhoudt contacten met hen die teksten of andere inhoud voor de website aanleveren

Artikel 9: Bestuursmandaten
De leden van de raad van bestuur en van de Algemene Vergadering worden aangesteld voor onbepaalde duur. Ieder bestuurder kan ten allen tijde door de Algemene Vergadering afgezet worden. Enkel de Algemene Vergadering kan met drie vierde meerderheid van de aan de stemming deelnemende bestuurders beslissen over uitsluiting van een lid en nadat dit lid is gehoord.
Elk bestuurder kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag wordt bij aangetekende brief of tegen bewijs van afgifte aan de Raad van Bestuur ter kennis gebracht. Het mandaat van een ontslagnemend bestuurder stopt onmiddellijk. Op de eerstvolgende vergadering kan overgegaan worden tot de aanduiding van een nieuw bestuurder.
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle bestuursleden en enkel zij hebben stemrecht in de Algemene Vergadering, waarbij elk bestuurslid beschikt over één stem.

Artikel 10: Gedragscode
Gezondheid
BBC Houtem wil actief kennis, en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen gezondheid. Wij willen bewust meehelpen jongeren te beschermen tegen roken, alcoholisme en andere verslavingen.
Drugs en alcohol
Het standpunt van BBC Houtem in verband met drugs is duidelijk. Het bezit, verhandelen, gebruik of aansporen tot gebruik is onaanvaardbaar. Wat ook de wetgeving is of ooit zal worden, drugs worden in BBC HOUTEM niet getolereerd. Met “drugs” worden enerzijds de illegale drugs bedoeld, waarvan het bezit en het gebruik in elk geval verboden is. Anderzijds worden ook de “legale drugs” zoals medicatie, alcohol, en dergelijke bedoeld, waarvan misbruik negatieve gevolgen heeft op het functioneren in het algemeen.
Wanneer een speler/speelster binnen de club betrapt wordt op het bezit of gebruik van illegale drugs worden de ouders onmiddellijk gecontacteerd en wordt hij/zij uit de club gezet.
Verhandelen (doorgeven, ter beschikking stellen, verkopen) van drugs leidt steeds tot het inschakelen van politiediensten en parket.
In de cafetaria geldt de “ Besluitwet op de beteugeling van de openbare dronkenschap”.
Elke coach waakt er over dat er in de kleedkamers bij de jeugdploegen geen alcohol wordt gedronken.

Artikel 11: Sporthal
De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
De sportterreinen mag je enkel betreden als er toezicht is door iemand van de club. Hangen of dunken in de lage doelen is ten strengste verboden. Voor het gebruik van (sport)schoenen, drank en voeding in de zaal houden we ons aan de richtlijnen van de opzichters van de gemeentelijke sportdienst.
De opbergruimte van de sporthal is enkel toegankelijk voor trainers en gemeentelijk personeel.

Artikel 12: Wedstrijden
Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen, ook tijdens de opwarming voorafgaand aan de wedstrijd.
Bij wedstrijden zijn we tijdig aanwezig, dit in afspraak met de coach en/of ploegverantwoordelijke die het tijdstip van aanwezigheid bepaalt.
Seniors, juniors, kadetten en in voorkomend geval miniemen en pupillen overhandigen voor de wedstrijd hun identiteitskaart aan de ploegverantwoordelijke of coach. Het in gebreke blijvende lid betaalt de door Basketbal.Vlaanderen vastgestelde boete.
Iedere boete door Basketbal.Vlaanderen opgelegd ten gevolge ongepast gedrag (spelers of niet) wordt door de speler of wettelijke vertegenwoordiger gedragen
Bij uitwedstrijden moet iedereen het vertrekuur strikt respecteren. Wie rechtstreeks gaat of niet kan komen, is verplicht de coach en/of ploegverantwoordelijke tijdig te verwittigen.
De opwarming gebeurt in T-shirt van de club.
Tijdens de wedstrijd: trui in je broekje.
Geen kritiek op coach, medespelers en zeker niet op de scheidsrechters. Iedereen tracht zijn werk zo goed als mogelijk te doen.
Ten opzichte van je ploegmaats heb je enkel een aanmoedigende rol, positief aanmoedigen, geen negatieve emoties.
Bij een time–out loop je zo vlug mogelijk naar je coach. Ook de bankzitters komen luisteren naar wat de coach te vertellen heeft.
Na de thuiswedstrijden verwachten we jullie allen in de mate van het mogelijke in de cafetaria. Dit is zeer belangrijk voor de ploeggeest. 
Toon respect en waardering voor de belangloze inzet van de ploegverantwoordelijken en/of tafelbedieners. Zij zijn onmisbaar voor het goed functioneren van de club.
Tot slot: als je coach opmerkingen geeft en je voortdurend verbetert, dan bewijst hij/zij zo zijn/haar interesse in jou (is zeker niet negatief bedoeld).

Technische fouten en ongepast gedrag
Wij vragen van al onze spelers een correcte houding t.o.v. de wedstrijdleiding en dulden geen kritiek op de scheidsrechters. Spelers die toch een technische fout oplopen, kunnen op de bestuursvergadering worden geroepen en een sanctie krijgen. Wij verwachten van onze spelers dat zij hun gedrag en hun impulsiviteit in de sportzaal onder controle kunnen houden. Zij die ongepast en ongecontroleerd gedrag vertonen en dit uiten door o.a. op de reclamepanelen te schoppen of te stampen, of door waterflessen tegen de muur te keilen, krijgen dezelfde procedure. Indien reclameborden hierdoor schade oplopen of indien er andere materiële schade ontstaat, zal deze eveneens verhaald worden op de betrokken speler(s).

Artikel 13: (Houding op) Trainingen
Trainingen beginnen stipt. Te laat komen stoort de training. Na de training neemt iedereen een douche. Het douchen en aankleden in de kleedkamer duurt niet langer dan nodig. De kleedkamers worden netjes achtergelaten, afval hoort in de afvalbak. Basketballen zijn verboden in de kleedkamers.
Loop na een training even langs de cafetaria om het infobord te raadplegen.
Als de coach uitleg geeft, houden we de basketballen stil. Tracht alle opdrachten zo perfect mogelijk uit te voeren. Zet je maximaal in op training. In ploegen met een groot aantal spelers zal inzet immers bepalend zijn voor de wedstrijdselectie.
Tijdens de training heeft de coach altijd gelijk. Na de training kan je over allerlei zaken praten.
Gekwetste spelers worden geacht op elke wedstrijd aanwezig te zijn. Aanwezigheid op training gebeurt in samenspraak met de coach.
Verwittig steeds tijdig je trainer en/of ploegverantwoordelijke bij afwezigheid, dit is tenslotte een vorm van elementaire beleefdheid. Net voor de training verwittigen, kan het trainingsschema van de trainer in de war sturen.

Artikel 14: Trainers en jeugdcoördinator
Voor de trainers en de jeugdcoördinator(en) actief binnen onze club is een bijkomend reglement en opdrachtenpakket opgemaakt, dat op vraag te verkrijgen is, kan geraadpleegd worden op de website en inherent verbonden is aan dit sportief en huishoudelijk reglement.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de leden
Leder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade en zal hierop worden aangesproken.

Artikel 16: De website
De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen/foto’s mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden (Lees aandachtig artikel 23 van dit reglement).
In de redactie zal een daartoe aangewezen bestuurslid plaatsnemen of deze taak zal door een bestuurslid worden uitgevoerd.

Artikel 17: Sponsoring
Het bestuur stelt de richtlijnen op voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 18: Medewerking leden aan de nevenactiviteiten ten bate van de clubwerking
1. Om alle kosten die de clubwerking met zich meebrengt tot een goed einde te brengen, om de club financieel gezond te houden en om het lidgeld binnen de perken te houden, organiseert de club bijkomende activiteiten.Deze zijn:een eerste eetfestijn eind de maand september
een tweede eetfestijn in de loop van de maand februari – maart.
een extra cafetaria-uitbating t.g.v. de winterjaarmarkt op 11 en 12 november.
een huis-aan-huis clementinesverkoop in het laatste weekend van november.
2. Alle spelende leden en trainers hebben de plicht hierbij hulp te bieden ten einde deze activiteiten, die voor hen georganiseerd worden tot een goed einde te brengenVan alle ploegen vanaf pupillen en hun trainer wordt verwacht dat zij één dag komen helpen op het eerste eetfestijn én één shift op het tweede eetfestijn. Wie absoluut in de onmogelijkheid verkeert hieraan te voldoen, dient zijn verplichtingen in te halen op één van de jaarmarktdagen.
Iedere speler en trainer dient voor het eerste eetfestijn het aantal kaarten te verkopen welke hen door het bestuur zijn bezorgd.
Van alle jeugdploegen wordt verwacht dat zij deelnemen aan de huis-aan-huis verkoop van de clementines.
Het bestuur doet ook een oproep om tijdens de jaarmarktactiviteit één shift te komen helpen. 12 november kan een werkdag zijn maar op 11 november is iedereen vrij.
3. Onze cafetaria is nog steeds onze grootste bron van inkomsten. Ook hier wordt de medewerking gevraagd van spelers én ouders. Wij vragen van de ouders van elke jeugdploeg en van elke seniorploeg dat zij één weekend de cafetaria openhouden. Zij stellen hiervoor onderling een werkschema op die de beide dagen beslaat.

Artikel 19: Wijziging van het sportief & huishoudelijk reglement
Het sportief & huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de Algemene Vergadering.
Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste ¾ de van de uitgebrachte geldige stemmen in de Algemene Vergadering waarin tenminste ¾ de van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt het voorstel verworpen. Binnen de 4 weken wordt daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 3/4de van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 20: Representatie
Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt bij:
huwelijk (samenwoningscontract) van een lid
geboorte zoon/dochter van een lid
bij overlijden van een lid, zijn / haar echtgeno(o)te of kind
overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur

Artikel 21: Evaluatie
Een maal per kwartaal wordt er op officiëlere manier een onderzoek gedaan naar de wensen/verwachtingen en tevredenheid van leden. In eerste instantie gebeurt dit door uitnodigen van volgende groep(en):
- Ploegverantwoordelijken uitnodigen
- Sportcel uitnodigen
- Coaches uitnodigen

Artikel 22: Informatierecht voor de vrijwilliger binnen de vzw

1. Vrijwilligers binnen de vzw
Onder vrijwilliger binnen onze vzw wordt verstaan elke persoon die onbezoldigd en op vrijwillige basis, deelneemt aan activiteiten en/of opdrachten die de werking en organisatie van de vzw en de daaraan verbonden groepen, in hun totaliteit ten goede komen.

2. Organisatie en juridisch statuut
Statuut:VZW BBC Houtem
Kapellekouter 33
9620 Zottegem
Tel. 0494 60 05 19
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beheerde club: 
Basketbalclub BBC Houtem 
Stamnummer Basket.Vlaanderen: 2462Nieuwegestraat 42
9620 Zottegem
Tel. 0494 72 25 86
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sociale doelstelling:
Basketbalsport bevorderen en verbreiden 

Verantwoordelijke(n) gemandateerde(n) voor ondertekening en/of informatie over “de rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger“:
Lut De Lange Voorzitter
Ingrid Van Caeneghem Secretaris

Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden in geval van een ongeval:
Lut De Lange Voorzitter: 0494 60 05 19
Ingrid Van Caeneghem Secretaris: 0494 72 25 86

3. Verzekeringen

Verplichte verzekeringWaarborgen: 
Burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.
Maatschappij: 
Group De Boever Verzekeringen NV
Oordegemkouter 124
9340 Oordegem
Polisnummer: 7917195

Waarborgen
Persoonlijke ongevallen, blijvende invaliditeit, overlijden van de (bij de VBL niet aangesloten) vrijwilligers tijdens de uitvoering van vrijwilligerswerk.
Maatschappij
Group De Boever Verzekeringen NV
Oordegemkouter 124
9340 Oordegem
Polis:7A24143

Vrije verzekeringenWaarborgen:
Lichamelijke schade die geleden is door (bij de Basketbal.Vlaanderen aangesloten) vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk en/of op weg van en naar de activiteit wordt sedert 01.01.07 gedekt door een verzekering afgesloten door de Basketbalfederatie bij Ethias. Voor onze club valt die onder de clubpolis bij Ethias
Maatschappij:
Ethias
Prins Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
Polisnummer: 45054954SC

Waarborgen
Financiële gevolgen, inclusief de kosten van burger rechterlijke verdediging , die voortvloeien uit eisen geformuleerd ten aanzien van de verzekerden voor fouten die ze begaan hebben. De fouten op het vlak van tewerkstelling zijn eveneens verzekerd.
Maatschappij
Allianz
Zakenkantoor Wim Vandriessche
IJshoutestraat 6B
9520 Sint-Lievens-Houtem
Polisnummer: NCN600054454


4. Vergoedingen
De vzw kiest voor de mogelijkheid vrijwilligerswerk op vraag te vergoeden via een forfaitaire dagvergoeding. Bewijsstukken dienen niet voorgelegd te worden. Iedere vrijwilliger dient er over te waken dat het wettelijke toegelaten bedrag voor vrijwilligerswerk op jaarbasis niet overschreden wordt en ondertekent hiervoor bij de start van het vrijwilligerswerk en verder op de eerste dag van elk nieuw boekjaar een Verklaring op eer.

5. Aansprakelijkheid
De organisatie is verantwoordelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.
Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

6. Geheimhoudingsplicht
Volgens artikel 458 van het Strafwetboek:
Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank.
”De vermelding “ alle andere personen “ in de opsomming kan dus ook op een vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (vb. medische gegevens spelers, omgaan met gehandicapten, …)

7. Wederzijdse rechten en plichten
De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, de afbakening van het werkveld en dewerktijden, een contactpunt bij conflicten en over de nodige uitrusting.
De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger met betrekking tot het naleven van de onderlinge afspraken en het respecteren van de afbakening van werkveld en werktijden.

Artikel 23: Privacyverklaring vzw BBC Houtem en Basketbalclub BBC Houtem
Het bestuur is er zich van bewust dat u vertrouwen stelt in onze club en onze werking. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring laten we u weten:
- Welke gegevens we van u verzamelen
- Waarom we deze gegevens verzamelen
- Waar deze gegevens bewaard worden
- Hoe u deze gegevens kan raadplegen
- Wanneer deze gegevens worden verwijderd
Dit privacybeleid is van toepassing op de werking en de activiteiten van de vzw BBC Houtem en Basketbalclub BBC Houtem. U dient zich ervan bewust te zijn dat onze club niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website en het ondertekenen van het “Sportief en huishoudelijk reglement van de club en de vzw “ geeft u aan het privacybeleid te accepteren.
De vzw en de club respecteren de privacy van alle leden en ze dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Inzamelen en verwerken van gegevens
Wanneer u zich aanmeldt bij onze sportclub vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om u aan te sluiten bij BBC Houtem en de overkoepelende federatie Basket.Vlaanderen en om de nodige administratieve verplichtingen die dit meebrengt te kunnen vervullen.
Op het secretariaat van de club worden volgende gegevens bewaard: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoon- en/of gsm-nummer, E-mailadres. Zij mogen enkel intern verwerkt worden voor de doeleinden van de club en worden enkel geraadpleegd door de secretaris van de club. De mededeling ervan aan derden op welke wijze ook is verboden tenzij dit krachtens een wet wordt opgelegd. De club zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verrichtingen binnen de club. Zijn de gegevens hierna niet meer nodig, dan zal de secretaris ze verwijderen en vernietigen.
In het kader van sportongevallen, stages en zomerkamp kunnen bijkomende gegevens opgevraagd worden (huisarts, allergieën, medicatiegebruik, …). Wij vragen hiervoor steeds uw uitdrukkelijke toestemming. Deze gegevens worden onmiddellijk vernietigd zodra de activiteit en de administratieve afhandeling ervan voorbij is.
Geen enkel ander clublid kan deze gegevens raadplegen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de secretaris die binnen het privacybeleid beslist of de reden tot het raadplegen van de gegevens door de betrokken persoon geoorloofd is. Een andere medeweker die deze toegang tot bepaalde gegevens verkrijgt, dient zich eveneens te houden aan de verplichtingen inzake gegevensbescherming. De gegevens worden door de secretaris bewaard en zijn beveiligd met een wachtwoord zodat er zonder dat wachtwoord niet kan ingelogd worden op de gegevensdatabase.
Voor de aansluiting bij Basket.Vlaanderen worden door hen volgende gegevens opgevraagd: naam, voornaam en adres, geboorteplaats, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer, geslacht. Deze worden door Basket.Vlaanderen bewaard in een Europees datacenter: Nucleus NV

Foto’s -Video
Tijdens de basketbaltrainingen en – wedstrijden nemen sommigen (leden, ouders, grootouders, derden, persfotografen, …) soms foto’s of videofilms die dan mogelijks op de website van de club, op andere websites, facebook, in de pers worden gepubliceerd. Voor de publicatie van deze foto’s dient de uitdrukkelijke toestemming van de gefotografeerde en/of gefilmde personen gevraagd te worden.
Ieder lid zal hiervoor bij aansluiting bij de club een document ter ondertekening worden voorgelegd waarbij hij/zij deze toestemming kan verlenen of weigeren. Personen die deze eventuele weigering negeren en toch foto’s, video’s publiceren zonder de toestemming van de betrokkenen, dragen zelf de volle verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen. 

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Doeleinden
Tenzij we van tevoren uw toestemming hebben verkregen verzamelen of gebruiken we geen informatie voor andere doeleinden dan deze die noodzakelijk zijn voor de werking van onze vereniging en de administratieve verplichtingen die dit meebrengtDerden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, op welke wijze dan ook, tenzij dit krachtens een uitzonderlijke situatie noodzakelijk is of bij wet wordt opgelegd.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op huidig beleid van de vereniging en het gebruik van onze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen binnen het clubbeleid en van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
U heeft bovendien het recht om uw gegevens te laten verwijderen. Wij zullen hiertoe steeds overgaan indien wij hiertoe verplicht zijn. Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Gelieve uw bezwaar uitdrukkelijk te motiveren indien dit het geval is. Daar waar de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming opnieuw in te trekken. Tenslotte heeft u ook het recht om gegevens te doen overdragen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met de clubsecretaris.


Artikel 24: Kennisname en akkoord
Clubleden- vrijwilligers en/of hun ouders – worden via de clubmail door de clubsecretaris in kennis gesteld dat:
- dit “ Sportief en huishoudelijke reglement”
- het “Informatierecht voor de vrijwilliger binnen de vzw “
gepubliceerd staat op de website van de club. Op vraag is een pdf-document beschikbaar.

Eenmalig bij het begin van het basketbalseizoen 2018 – 2019 en daarna bij elke nieuwe aansluiting zal elk lid een verklaring inzake de privacyverklaring dienen te ondertekenen waarin hij/zij verklaart ermee akkoord te gaan.
Deze schriftelijke verklaringen worden op het secretariaat bewaard en vernietigd wanneer een lid de club verlaat.

Artikel 25: Slotbepalingen
1. Ieder lid heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen op de website waarin de tekst van het reglement is opgenomen.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging 19 juni 2018.