• Door de aanvaarding van de functie trainer/coach verklaar je je akkoord met het huishoudelijk reglement van de club, te raadplegen op de website en met dit specifiek reglement voor de trainer/coach. Je verbindt je er toe zolang je lid bent van de club deze beide reglementen te respecteren.

 • Wees op de hoogte van de gedragscode voor de spelers en de ouders. Breng de verschillende punten systematisch aan de orde op je training. Bij de start van het seizoen maakt je duidelijke afspraken met de ouders aangaande :

  • de manier van werken en de verwachtingen speler coach en coach ouders.

  • de sportieve reputatie van de club. Indien een speler, coach, ouder voor de tuchtraad van de provincie dient te verschijnen zullen de eventuele boetes en mogelijke kosten die dit kan meebrengen, op de betrokken speler, coach, ouder verhaald worden.

Trainingen en wedstrijden

 • Hou uw aanwezigheidslijst van zowel trainingen als wedstrijden nauwkeurig bij.

 • Je draagt sportieve kledij en aangepast schoeisel op trainingen en wedstrijden.

 • Je maakt van de opwarming gebruik om zaken te herhalen en beschouwt dit halfuur als een training. Tijdens de rust blijf je bij je spelers om hen persoonlijk te briefen waar dat nodig is.

 • De visie van de club, de sportieve cel en de jeugdcoördinatie is dat iedere speler/speelster ongeacht zijn/haar kunnen en mogelijkheden minimum 10 minuten speelt per wedstrijd en dit gespreid over 2 helften. Hierop kunnen uitzonderingen gemaakt worden:

  • Afwezigheid op trainingen (indien de regel geldt voor alle leden van de ploeg).

  • Sanctie van de coach wegens gebrek aan inzet, ongepast gedrag tijdens de trainingen. Een sanctie wordt vooraf aan de speler/speelster medegedeeld.

 • Maak duidelijk afspraken met de ploegverantwoordelijke voor de uitwedstrijden: uur en plaats samenkomst. Wie rijdt rechtstreeks?

Timing

 • Je dient je te houden aan de trainingsuren zoals deze voorzien zijn door de club. Alle trainingen dienen op het geplande uur aan te vatten. Iedere trainer ontvangt persoonlijk via mail een trainingsrooster van de clubsecretaris.

 • Kom steeds 5 min voor de start van de training en 45 min voor de wedstrijd (tenzij anders beslist door de coach) aanwezig in de zaal. 30 min voor de start van de wedstrijd zijn de spelers en de coach klaar om de opwarming te starten.

 • De verantwoordelijkheid van de trainer over de spelers eindigt 5 minuten na de training.

Voor en na de training of wedstrijd

 • Na elke training (of wedstrijd, ongeacht thuis of op verplaatsing) gaat men na of de kleedkamer netjes wordt achtergelaten. De trainer maakt hierover afspraken met de kapitein en de ploeg en eventueel de ploegafgevaardigde.

 • Je zorgt er na elke training voor dat het materiaal en de ballen terug in de juiste koffers of rekken liggen. Je sluit deze persoonlijk met de voorziene sloten. Nalatigheden op deze regel kunnen leiden tot een sanctie opgelegd door het bestuur.

 • Voor de wedstrijd neem je (of je ploegverantwoordelijke) 7 ballen uit het rek en doe dit terug op slot. 1 wedstrijdbal gaat op de tafel, de andere 6 zijn voor de beide ploegen. Bij de start van de wedstrijd verzamelt men de ballen in een ballenkarretje waarover de club beschikt. Na de wedstrijd breng je (of je ploegverantwoordelijke) de 7 ballen terug naar het rek en doe het op slot.

 • Na de wedstrijd wordt de bank netjes achtergelaten, ook op verplaatsing (lege waterflessen, blikjes, … in de juiste afvalcontainers). Je (ploegverantwoordelijke) maakt hierover een afspraak met de ploeg (eventueel beurtsysteem).

Overnemen van trainingen of wedstrijd

 • Indien je bij onvoorziene omstandigheden trainingen of wedstrijden moet laten overnemen zoek je zelf naar een vervanger en licht je de secretaris en de ploegverantwoordelijke hiervan tijdig in.

 • Vergewis je ervan of de interim de nodige sleutels heeft en over het nodige materiaal kan beschikken. Geef de nodige instructies/informatie en zorg dus dat de interim zich op een deftige manier kan voorbereiden. Schakel geen afgevaardigde of ouder in.

Attitude

 • Geen enkele scheidsrechterlijke beslissing wordt aangevochten. Spelers worden op een waardige manier en een rustige toon aangesproken. Elke coach die tijdens de wedstrijd een technische fout krijgt, zal een thuiswedstrijd van microben tot pupillen scheidsrechteren.

 • Het dragen van sportschoenen op verplaatsingen is verplicht. Dit om de regels van andere sportzalen te respecteren. In de Houtemse sportzaal wordt verwacht ander schoeisel aan te hebben dan dat waarmee je naar de zaal bent gekomen.

Coachesvergaderingen

 • De aanwezigheid op de coachesvergaderingen is verplicht. Vanaf de 2de afwezigheid worden telkens 2 prestaties in mindering gebracht en afgehouden van je vergoeding. Deze regel geldt voor elke afwezigheid van welke aard ook tenzij je belet bent door het volgen van een basketbalcursus of werkverplichtingen.

 • Afwezigheden en/of afwijkingen worden vooraf gemeld aan de secretaris en de jeugdcoördinator.

 • Elke trainer houdt zich aan de afspraken gemaakt in de coachesvergaderingen, in overleg met de andere trainers/coaches, wat betreft technische en tactische aspecten van de sport.

 • Alle beslissingen en informatie vrijgegeven binnen de coachesvergaderingen zijn vertrouwelijk en worden enkel daar behandeld. Inbreuken kunnen gesanctioneerd worden door de Raad van bestuur.

Sportief programma

 • Volg het sportief programma en de planning. Maak je trainingen op papier (je kan daarbij gebruik maken van het modelformulier).

 • De leerlijn opgesteld door de jeugdcoördinator voorziet in jaarplannen per beheersingsniveau. Op basis van deze jaarplannen wordt iedere trainer aangeraden een globaal periodeplan per seizoen op te maken.

  • Deze periodeplannen kunnen op onderstaande data ingediend worden bij de jeugdcoördinator:

   • Periode 1 ( start trainingen – voor de kerstvakantie)

   • Periode 2 (vanaf de kerstvakantie – krokusvakantie)

   • Periode 3 (krokusvakantie – einde seizoen)

 • Op basis van het voorbereide periodeplan kunnen de coaches hun trainingsvoorbereidingen opmaken. Deze trainingsvoorbereidingen dienen niet te worden ingediend bij de jeugdcoördinator, maar kunnen worden opgevraagd tijdens de twee trainingen die ter ondersteuning per seizoen worden gevolgd door de jeugdcoördinator.

 • Stimuleer je spelers om deel te nemen aan stages, specialisatietrainingen, kampen. Maak hen duidelijk dat dit een kans is die velen niet krijgen!

Extra sportief

 • Stimuleer je spelers en hun ouders om samen met jou, actief mee te helpen aan de clubactiviteiten. Helpende spelershanden maken het werk licht en zijn een vorm van appreciatie naar bestuur en ouders toe. Want uiteindelijk doet men het op een vrijwillige basis voor het welzijn van spelers en speelsters.

Communicatie

 • De communicatie tussen de jeugdverantwoordelijke, ploegverantwoordelijken, coaches en jeugdcoördinatoren verloopt voornamelijk via whatsapp of mail. Wij wensen dan ook te benadrukken dat het tijdig beantwoorden noodzakelijk is voor de goede werking van de club.

 • Van elke coach wordt verwacht dat hij/zij regelmatig de website van de club raadpleegt om op de hoogte te blijven van wat er reilt en zeilt.

 • Van elke coach wordt verwacht dat hij tijdig de evaluatie van zijn/haar spelers /speelsters invult op de site van de “ Sportadministratie”.

 • Je bent op de hoogte van de gedragscode voor spelers en ouders.

Vergoedingen - Sancties

 • Herhaaldelijk te laat komen op training en/of wedstrijden zonder geldige reden, kan leiden tot de inhouding van de prestatievergoeding. Deze beslissing wordt genomen door de Raad van Bestuur, na vaststelling van de inbreuken. De betrokken coach wordt hiervan in kennis gesteld.

 • Bij afwezigheid op training en/of wedstrijd heeft men geen recht op prestatievergoeding.

 • Iedere trainer dient zijn prestaties en onkosten van de maand via mail in bij de penningmeester binnen de 10 kalenderdagen van de volgende maand. Later ingediende onkostennota’s worden pas de volgende maand uitbetaald.

Alcohol in de kleedkamer

 • Elke coach waakt er over dat er in de kleedkamers bij de jeugdploegen geen alcohol wordt gedronken na een wedstrijd of training.

Clubafspraken aanpassen

Trainers/coaches die een voorstel tot wijziging of aanpassing hebben van dit trainersreglement kunnen dit steeds indienen bij de sportieve cel, de jeugdcoördinator of de Raad van Bestuur. Na overleg tussen deze organen zal de Raad dan beslissen aan te passen of niet. Indien een voorstel geweigerd wordt, zal de reden hiervoor aan de indiener kenbaar gemaakt worden.

Wijzigingen aan één van deze twee reglementen door de Raad van Bestuur zullen steeds kenbaar gemaakt worden via de website en/of mail.